From 1 - 10 / 38
 • Delimitación dos terreos en illotes afectados pola servidume de protección de costas aprobada conforme á regulación da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas.

 • Delimitación das zonas de servidumes acústicas asociadas á rede de estradas de Galicia (RAEG), elaborada segundo a información achegada pola consellería competente en materia de infrestruturas.

 • Crematorios existentes no ámbito da C.A. de Galicia.

 • Delimitación das servidumes aeronáuticas asociadas ás instalacións radioeléctricas para o caso de aeroxeneradores de Galicia, elaborada segundo a información achegada pola D.X. Aviación Civil do Ministerio de Fomento.

 • Categories  

  Localización das árbores do Catálogo galego de árbores senlleiras. Contén os seguintes campos de información: CODIGO, NOME_CIENT, FAMILIA, NOME_VULG, PROVINCIA, CONCELLO, PARROQUIA, LUGAR, ALTURA, DIAM_COPA, UTM_X_ETRS, UTM_Y_ETRS Atende á normativa incluida e descrita no apartado 'Linaxe'.

 • Categories    

  Localización das formacións do Catálogo galego de árbores senlleiras, cos seguintes campos de información: CODIGO, NOME_CIENT, FAMILIA, NOME_VULG, PROVINCIA, CONCELLO, PARROQUIA, LUGAR, ALTURA, DIAM_COPA, UTM_X_ETRS, UTM_Y_ETRS y de acordo coas seguintes normas: Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras Decreto 10/2015, do 22 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 16 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se fai pública a inclusión dun exemplar no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 16 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de varios exemplares no Catálogo galego de árbores senlleiras Orde do 22 de novembro 2017, pola que se actualiza o Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dous exemplares e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras así como a descatalogación dunha árbore por morte biolóxica Resolución do 2 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dun exemplar e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dun exemplar no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 28 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a descatalogación de varios elementos do Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 23 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 29 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dúas árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 17 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha árbore no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 19 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha árbore no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 28 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras así como a descatalogación dunha árbore por morte biolóxica Resolución do 28 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha árbore no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunhas árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 19 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de tres árbores e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 14 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dúas árbores e unha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras Resolución do 1 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras

 • Entidades de poboación nominativamente identificadas no sistema de asentamentos das Directrices de Ordenación do Territorio (DOT).

 • Ámbito dos proxectos sectoriais de dotacións sanitarias aprobados na C.A. de Galicia ao abeiro da lexislación en materia de ordenación do territorio.

 • Delimitación da zona inundable con periodo de retorno de 500 anos (T500) delimitada conforme á regulación do decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas.

 • Delimitación da zona de influencia de costas (500 m a partir do límite interior da ribeira do mar) conforme ao artigo 30 da Ley 22/1988, do 28 de xullo, de costas