Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 403
 • Categories  

 • Categories  

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Paderne (A Coruña) aprobado definitivamente con data 08 de abril de 2009 Estrutura de documentación do PXOM: P. INF: INFORMACION XERAL P. INF: AREAS URBANAS P. INF: SERVIZOS URBANOS P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: XESTION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: A INSUA P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: PORTO-MONTECELO P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: CONSISTORIO P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA ESTRATEXIA DE ACTUACION E ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO ESTUDIO DO MEDIO RURAL E ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL: FOTOGRAFIAS AEREAS E PLANOS-FICHA ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXISTICO NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Irixoa (A Coruña) aprobado definitivamente con data 07 de abril de 1994. Estrutura de documentación do PXOM: TOMO IV: PLANOS DE INFORMACION TOMO V.1: ESTRUCTURA XERAL E ORGANICA TOMO V.1: CLASIFICACION DO SOLO DO TERMO MUNICIPAL TOMO V.1: PLANOS DE CLASIFICACION E ORDENACION DO SOLO URBANO TOMO V.2: DELIMITACION DE NUCLEOS RURAIS TOMO I. MEMORIA XUSTIFICATIVA TOMO II: ESTUDO DO MEDIO RURAL E ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL TOMO II: ENTIDADES POBOACIONAIS. PLANOS DE INFORMACION TOMO III: INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL INFORME DE SOSTIBILIDADE ECONOMICA XUSTIFICACION DA COHERENCIA E CONFORMIDADE COAS DETERMINACIONS E CRITERIOS ESTABLECIDAS POLAS DOT-ANALISE DE COMPATIBILIDADE ESTRATEXICA TOMO VII. ESTRATEXIA DE ACTUACION E ESTUDO ECONOMICO TOMO VI. NORMATIVA TOMO VIII. CATALOGO DE XACEMENTOS E BENS PROTEXIDOS

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Xunqueira de Ambia (Ourense) aprobado definitivamente con data 10 de outubro de 2005 Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: XUNQUEIRA DE AMBIA P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS P. ORD: OUTROS (INFRAESTRUCTURAS LOCAIS) MEMORIA ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE ESTRATEXIA DE ACTUACION E ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO ESTUDIO DO MEDIO RURAL NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Barro (Pontevedra) aprobado definitivamente con data 23 de maio de 2003. Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: BARRO P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS OUTROS: CORRECCION DE ERROS MEMORIA E ESTUDIO DO MEDIO RURAL NORMATIVA CATALOGO

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de O Pino (A Coruña) aprobado definitivamente con data 30 de xuño de 2003 Estrutura de documentación do PXOM: P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: O PINO MEMORIA ESTUDIO DO MEDIO RURAL NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Taboadela (Ourense) aprobado definitivamente con data 11 de xullo de 2008 Estrutura de documentación do PXOM: Observacións Xurídicas P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS MEMORIA ESTUDIO DO MEDIO RURAL E ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL NORMATIVA CATALOGO

 • Categories  

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Rodeiro (Pontevedra) aprobado definitivamente con data 02 de marzo de 2009 Estrutura de documentación do PXOM: Incidencias P. INFORMACION P. ORD: ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: RODEIROS (ALINEACIONS, COTAS E RASANTES) P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: RODEIROS (CLASIFICACION E CALIFICACION) P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS P. ORD: OUTROS (SOLO URBANIZABLE) ESTUDIO DO MEDIO RURAL E ANALISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL ESTRATEXIA DE ACTUACION E ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXISTICO MEMORIA XUSTIFICATIVA NORMATIVA: INFORME TECNICO NORMATIVA CATALOGO

 • Categories    

  Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de O Barco de Valdeorras (Ourense) aprobado definitivamente con data 27 de xuño de 2003. Estrutura de documentación do PXOM: P. INFORMACION P. ORD: ORDENACION TERMO MUNICIPAL P. ORD: ORDENACION SOLO URBANO: VALDEORRAS P. ORD: ORDENACION NUCLEOS RURAIS P. ORD: OUTROS (SERVICIOS URBANISTICOS) MEMORIA ESTUDIO DO MEDIO RURAL ESTUDIO ECONOMICO FINANCIEIRO ORDE DE PRIORIDADES TRAMITE DE PARTICIPACION PUBLICA NORMATIVA CATALOGO